ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 พฤศจิกายน 544

625


เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
30 พฤศจิกายน 542

575


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2560

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30 พฤศจิกายน 542

73


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

438


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2563

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 542

345


      

เอกสารแนบ