กองคลัง
 • นางวิจิตรา พร้อมมูล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางวานิสา แก้วภักดี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • - ว่าง -

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางสาววัลย์ลัดดา ศรียะพงค์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางจิราภรณ์ รองขุน

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางเขมวดี ชนะสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวเยาวลักษณ์ นวลดำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนริศรา แก้วมา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวอัจฉรา เส้งมี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางวิลาวัลย์ บุญมาศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวสุทิษา หนูดำ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายมะแอ ดาราพงศ์

  พนักงานจดมาตรน้ำ