กองช่าง
 • นายหมูหำหมัด เหล็มนุ้ย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • (ว่าง)

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา

 • นางสาววรรณา เนียมช่วย

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายคำรณ ช่อคง

  นายช่างโยธา

 • นายชิณณรงค์ คำคง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวเดือนเพ็ญ ด้วงอ่อน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสมเจตน์ ปานหวาน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายณัฐพงค์ ดลหมัน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายอับดุลตอเหล็บ ทับทุ่ย

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายไหลหมาน ดำนวล

  พนักงานจ้างทั่วไป