สมาชิกสภา
 • นายดี้หลี วิจารณ์

  ประธานสภา ทต.ควนเสาธง

 • นายไหลหมาน ภัยเนียม

  รองประธาน สภา ทต.ควนเสาธง

 • นายสุริยา สาเหล็ม

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายกอเส็ม ชำนาญ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสมมารถ หวังสัน

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสะนิ หวาเอียด

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายส้อเฝล สมันนุ้ย

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายยุทธพงศ์ สังข์แก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายธนู ปุ่นภักดี

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นางพัชราภรณ์ พรหมเทพ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นางสาวอนิสรา ปานทอง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายฉลอง กิ้มเส้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล