กองการศึกษา
 • นางสุใบด๊ะ หลำสะ

  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางไรหนับ ตาหลี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสุใบดะ เส็นบัตร

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางจารึก นวลดำ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางหมุริเดาะ ขุนจันทร์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสุมาลี นิราราช

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกานดา เพ็งโอ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรทิพย์ ยาชะรัด

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุบัยดะ ทับทุ่ย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวอัญชนา นวลดำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธนิดา ข้างแก้ว

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางปัทมา หวาเอียด

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นาง สุพัตร นกแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกมลทิพย์ ตาหลี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายกอซาน หวาเอียด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวยุพิน แก้วดำ

  พนักงานจ้างทั่วไป