คณะผู้บริหาร
 • นายหร้อหีม นวลดำ

  นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง
  โทรศัพท์ 080-7057273

 • นายประถม ชูเพชร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง
  โทรศัพท์ 065-3900374

 • นายอดิเรก ขุนจันทร์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง
  โทรศัพท์ 090-2970343

 • นายยมณา อาจสามารถ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง
  โทรศัพท์ 098-0322050

 • นายประนอม แสงมณี

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง
  โทรศัพท์ 082-2606225

 • นายปรีชา วิจิตรโสภา

  ปลัดเทศบาล
  โทร 082-4080575

 • นายเสกสรรค์ สีสอาด

  รองปลัดเทศบาล
  รักษาราชการแทน
  โทร.084-2668290

 • นางวรรณวนัช คงการ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางวิจิตรา พร้อมมูล

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร.086-5715680

 • นายหมูหำหมัด เหล็มนุ้ย

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.080-5491142

 • นางสุใบด๊ะ หลำสะ

  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทร. 096-2587564