สำนักปลัด
 • นายปรีชา วิจิตรโสภา

  ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง
  โทร. 082-4080575

 • นายเสกสรรค์ สีสอาด

  รองปลัดเทศบาล

 • นางวรรณวนัช คงการ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  รักษาราชการแทน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางวรรณวนัช คงการ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสิริมา เพชรตีบ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาววริษฐา รักเกตุ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวภัททิยา บัวชุม

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวสุมลฑา เสนชุม

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวณัฐกานต์ ชนะสิทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • สิบเอกเจริญ กลมเกลี้ยง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายนิติพล รักเล่ง

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นายอับดุลลาซิ จลกลบาล

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวซารีน่า เอียดฤทธิ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวภาวิณี สงบุตร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายฑัฐพล หนูจันทร์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายเอกชัย ศรีรักษ์

  นักการภารโรง

 • นางดวงใจ หนูจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายพลากร อาสมาต

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวภิรวรรณ สมันนุ้ย

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสารภี ร่วงขาว

  จ้างเหมาบริการ