การป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
10 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
2 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567
2 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2566
28 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง
28 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ No Gift Policy V.Eng
22 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ No Gift Policy V.ไทย
22 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 544

359


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
30 พฤศจิกายน 544

398


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
30 พฤศจิกายน 544

384


เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในเทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 544

367


เอกสารแนบ
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
30 พฤศจิกายน 544

370


เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
30 พฤศจิกายน 544

267


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
30 พฤศจิกายน 544

293


เอกสารแนบ