ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 544

173


เอกสารแนบ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
30 พฤศจิกายน 544

429


เอกสารแนบ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

410


 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารแนบ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30 พฤศจิกายน 542

460


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เอกสารแนบ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

458


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารแนบ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
30 พฤศจิกายน 542

244


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

เอกสารแนบ
แต่งตั้งกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

501


แต่งตั้งกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

424


สถิติผู้มารับบริการประจำปี 2563

เอกสารแนบ
รายงานสถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

459


รายงานสถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารแนบ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
30 พฤศจิกายน 542

418


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9