แผนการพัฒนาพนักงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 544

303


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

184


   

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

181


   

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

195


   

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

178


   

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 542

78


ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

88


ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

82


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลควนเสาธง พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 542

81


ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลควนเสาธง พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่อง กำหนดแนวทางนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ในงานบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

78


ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่อง กำหนดแนวทางนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ในงานบุคคล

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Dos & Donts เทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 542

73


ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Dos & Don'ts เทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

75


สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลควนเสาธง ได้ที่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
30 พฤศจิกายน 542

60


.

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 542

150


.

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 542

229


.

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 542

460


.

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
30 พฤศจิกายน 542

85


แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569

เอกสารแนบ