ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพใช้ในโครงการร้อยลูกปัดมโนราห์สร้างสรรค์อาชีพ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ - ทุ่งลาน หมู่ที่ 12

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ47-032 สายเพชรเกษม - สะพานแย หมู่ที่ 14 บ้านป่ายูง ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-11

เทศบาลตำบลหารเทา

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหารเทาออก โดยก่อสร้างหอถังประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองสนิมและวางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อพี.วี.ซี.เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500 เมตร เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2024-03-26

เทศบาลตำบลควนเสาธง

จ้างเช่าเต็นท์/โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ/เก้าอี้/เครื่องเสียง) สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

เทศบาลตำบลควนขนุน

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-02

เทศบาลตำบลดอนทราย

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2024-04-09

เทศบาลตำบลชุมพล

จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียง โต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

จ้างซ่อมแซมรถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 654 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-02