ข่าวประกาศราคากลาง
ตารางวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดไหญ่ หมู่ที่๒ บ้านทุ่งเหรียง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3 ตุลาคม 2561

1428