โครงสร้างองค์กร
หัวข้อ ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่องการกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

721


หัวข้อ ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่องการกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลควนเสาธง

เอกสารแนบ
โครงสร้างองค์กร พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 542

444


โครงสร้างองค์กร

เอกสารแนบ
กรอบโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

57


กรอบโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลควนเสาธง

เอกสารแนบ