E-SERVICE
แบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 544

152


แบบจองคิวออนไลน์ SmartQ
30 พฤศจิกายน 542

174


แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

184


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อภารกิจของเทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

187


ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

176


แบบคำร้องทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

101


คำร้องขอความอนุเคราะห์ดูดสิ่งปฏิกูล
30 พฤศจิกายน 542

304


คำร้องขอใช้ห้องประชุม
30 พฤศจิกายน 542

292


คำขอดูข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

286


แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
30 พฤศจิกายน 542

160


แบบฟอร์มแจ้งตัดแต่งกิ่งไม้ เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
30 พฤศจิกายน 542

493