คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือการจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
30 พฤศจิกายน 544

496


เอกสารแนบ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
30 พฤศจิกายน 544

479


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชญ์และพนักงานเจ้าหน้าที่
30 พฤศจิกายน 544

470


เอกสารแนบ
เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์
30 พฤศจิกายน 544

481


เอกสารแนบ
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
30 พฤศจิกายน 544

483


เอกสารแนบ
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
30 พฤศจิกายน 544

497


เอกสารแนบ
คู่มืองานธุรการ
30 พฤศจิกายน 544

508


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
30 พฤศจิกายน 544

500


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุควนเสาธงสำหรับนักพัฒนาชุมชน
30 พฤศจิกายน 544

507


เอกสารแนบ
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นสำหรับเจ้าหน้าที่กองช่าง
30 พฤศจิกายน 544

493


เอกสารแนบ
ขั้นตอนการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์แบบใหม่ สำหรับนายทะเบียนพาณิชย์
30 พฤศจิกายน 544

275


เอกสารแนบ
ขั้นตอนการบันทึกแบบสำรวจฉีดวัคซีนโควิด - 19 ประกันสังคม
30 พฤศจิกายน 544

284


เอกสารแนบ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

191


    

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

192


    

เอกสารแนบ
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลควนเสาธง สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน 542

164


เอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลควนเสาธง สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง

เอกสารแนบ
คู่มือการปฎิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
30 พฤศจิกายน 542

506


คู่มือการปฎิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนทะเบียนประวัติ
30 พฤศจิกายน 542

473


คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนทะเบียนประวัติ

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
30 พฤศจิกายน 542

525


แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Do & Donts เทศบาลตำบลควนเสาธง
30 พฤศจิกายน 542

68


แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Do & Don'ts เทศบาลตำบลควนเสาธง

เอกสารแนบ
คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 พฤศจิกายน 542

174


คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ