ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลควนเสาธง
12 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศีพท์ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน หรือ ร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 544

464


เอกสารแนบ
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 544

465


เอกสารแนบ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
30 พฤศจิกายน 544

485


เอกสารแนบ
สรุปผลการให้บริการประชาชนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

391


สรุปผลการให้บริการประชาชนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 พฤศจิกายน 542

595


   

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

501


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

506


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารแนบ
คำร้องทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

457


คำร้องทั่วไป

เอกสารแนบ