จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควนเสาธง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /ว 695 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2520

1. เหตุผลทางภูมิศาสตร์
ควน เสาธงเป็นลักษณะภูเขาดินขนาดเล็ก ผู้คนทางภาคใต้เรียกภูเขาลักษณะนี้ว่า ควน ซึ่งหมายถึงลักษณะเนินดินที่มีความสูง แต่มีขนาดเล็กและไม่ยาวเหมือนกับภูเขา ควนเสาธงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลแม่ขรี สาเหตุที่เรียกชื่อว่าควนเสาธง เนื่องจากมีคนนำธงชาติขึ้นไปปักไว้บนยอดสูงสุดของควนเสาธง คนในตำบลแม่ขรีหากเดินทางจากตำบลแม่ขรีจะออกไปยังชุมชนตลาดแม่ขรี สามารถมองเห็นธงชาติได้อย่างชัดเจน จนมีการเรียกชื่อควนนี้ว่า ควนเสาธงติดปากมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นสัญลักษณ์ของตำบลแม่ขรี ควนเสาธงตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ลักษณะทอดยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ เป็นแนวเขตระหว่างตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด และตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ควนเสาธงเป็นพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์เพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในตำบลแม่ ขรี เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร หากยืนอยู่บนจุดสูงสุดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มองเห็นทะเลสาบสงขลาได้ชัดเจนไปจนถึงฝั่งอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หากมองไปทางทิศเหนือจะเห็นเมืองพัทลุงชัดเจน เป็นป่าต้นน้ำ มีลำธารเล็กๆ ไหลจากยอดควนเสาธงมาทางทิศตะวันตกลงสู่คลองท่าเชียด ซึ่งเป็นคลองสายหลักของตำบลแม่ขรี ปัจจุบันป่าควนเสาธงยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ห่วงแหนของคนในตำบลแม่ขรีเพราะเป็นพื้นที่ป่าไม้ผืนสุดท้ายของคนใน ตำบลแม่ขรี

2. เหตุผลทางประวัติสาสตร์
จากคำเล่าขานของผู้คนในอดีต เล่าต่อกันมาว่าตำบลแม่ขรี (ชื่อเดิมคือตำบลตะโหมด บ้านแม่ขรี เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลตะโหมด)ในพื้นที่บ้านแม่ขรี มีป่าไม้แห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เมื่อมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ขึ้นสำรวจป่าแห่งนี้ (แต่เดิมป่าแห่งนี้ยังไม่มีชื่อ) การขึ้นไปสำรวจป่าแห่งนี้ โดยการนำของ นายกลอม ชนะสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มาบุกเบิกและตั้งชุมชนบ้านแม่ขรีรุ่นแรกๆ เมื่อขึ้นไปบนยอดควนเสาธงพบว่าบนยอดควนแห่งนี้มีพื้นที่โล่งกว้างประมาณ 3-4 ไร่ เป็นที่รำแพนของยกยูง (ชาวบ้านเรียกว่านกยูงตีแพน) หรือเป็นที่ผสมพันธุ์ของนกหว้า (นกยูง) จากนั้นนายกลอม ชนะสิทธิ์ จึงได้นำธงชาติขึ้นไปปักไว้บริเวณยอดควน เมื่อชาวเดินทางไปยังชุมชน แม่ขรีก็จะเห็นธงชาติปักอยู่บนยอดควน คนเรียกชื่อควนแห่งนี้ว่า “ควนเสาธง” จนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อนำธงขึ้นปักไว้บนยอดควนแล้วทุกๆ ปี ในเทศกาลสงกรานต์ ผู้คนจะขึ้นไปทำบุญตักบาตรพระ นิมนต์พระขึ้นไปทำบุญเลี้ยงพระเป็นประจำทุกๆปี ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณี


3. การเปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควนเสาธง
- ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นการเปลี่ยนชื่อไปในทางที่ดี
- เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ขรี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประชุมหมู่บ้าน เรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะและการเปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เนื่องจากหากจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล และใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลแม่ขรี จะไปซ้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตะโหมด ซึ่งมีอยู่แล้ว และควนเสาธงก็เป็นสัญลักษณ์ของตำบลแม่ขรีอยู่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขรี ได้นำเอาภาพควนเสาธงมาเป็นสัญลักษณ์ เป็นตราประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขรี  มาตั้งแต่ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว
- เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ และให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ประจำถิ่นของคนในตำบลแม่ขรี เพราะที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขรี ได้ใช้สัญลักษณ์ควนเสาธงเป็นตราสัญลักษณ์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนใน พื้นที่และประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว